Green Energy Poland SA

6. Popyt na energię z OZE w Polsce – prognozy

W roku 2009 całkowita podaż energii z OZE wyniosła 253 PJ, co jest równe 70 TWh . Stanowi to  9% całkowitej energii pierwotnej w Polsce w 2009 roku. Największy udział ma tu biomasa, ponad 86%.

Wykres nr 1: Struktura produkcji energii z OZE w 2009r. Źródło: OZE w 2009r. GUS, 2010

Produkcja energii elektrycznej z OZE w 2009 roku była na poziomie 8,7 TWh , z czego wyniosła odpowiednio: z biomasy 4,9 TWh, z biogazu 0,3 TWh, z wiatru 1,1 TWh  i 2,4 TWh z wody.

Wykres nr 2: Struktura produkcji energii elektrycznej z OZE w 2009r. Źródło: OZE w 2009r. GUS, 2010

Produkcja ciepła z OZE wyniosła w 2009r. 9,9 PJ, co jest równe 2,7 TWh. Pochodzi ona głównie z biomasy stałej (92%). Innymi nośnikami są: biogaz, energia geotermalna i słoneczna.

Struktura produkcji biopaliw transportowych w 2009r kształtowała się następująco: biodiesel  z rzepaku (72,55%) oraz bioetanol z cukru i skrobi (27,45%). Całkowita produkcja biodiesla w 2009 r. wyniosła 336.832 ton (3,9 TWh), a zużycie wyniosło 510 000 ton. Produkcja bioetanolu była na poziomie 127.344 ton (1,1 TWh), podczas gdy konsumpcja wyniosła 264.297 ton. Oznacza to, że Polska w 2009r. importowała te paliwa.

Zgodnie z wymogami UE, przyjęto, że udział energii odnawialnej w Polsce w  końcowym zużyciu energii wyniesie  15% w 2020 r., a udział biopaliw w rynku paliw transportowych 10%[1]. Realizacja tych celów wymaga w roku 2020 końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych na poziomie 120,8 TWh, z czego: energii elektrycznej 31,2 TWh, ciepła i chłodu 72,8 TWh i 16,8 TWh biopaliw transportowych.


Wykres nr 3: struktura zapotrzebowania na OZE w 2020r. [w %]

Tabela nr 3: zapotrzebowanie brutto na odnawialne źródła energii w 2020 r. [w TWh]

Paliwo 2020
Biomasa stałą 73.23
Biogaz 9.86
Wiatr 13.70
Woda 3.16
Słońce 1.46
Geotermia 2.58
Biopaliwa 16.79
Łącznie 120.77

W produkcji energii elektrycznej z OZE największy udział będzie miała energetyka wiatrowa –  13,7 TWh, co będzie stanowić 18,4% całkowitej produkcji energii elektrycznej. Produkcja ciepła będzie zdominowana przez biomasę stałą

Tabela nr 4: Struktura produkcji energii elektrycznej z OZE do roku 2030r[ w GWh],

2010 2020 2030
Energia elektryczna 8313.86 31239.19 39491.42
Biomasa stała 3470.89 10375.47 11568.48
Biogaz 365.11 4005.76 6890.62
Wiatr 2023.23 13702.17 17790.50
Woda 2453.46 3155.77 3240.66
Fotowoltaika 0 1.16 24.41

Źródło PEP do 2030

Tabela nr 5: Moc Zainstalowana OZE [w MW],

2010 2020 2030
Małe wodne 107 282 298
Wiatrowe 976 6089 7867
Biomasa stała [CHP] 40 623 1218
Biogaz [CHP] 74 802 1379
Fotowoltaika 0 2 32

Źródło: PEP do 2030r.

 

W przypadku biopaliw transportowych do roku 2015 produkowane będą biopaliwa pierwszej generacji (bioetanol i biodielsel).  Dopiero w następnych latach zostaną wprowadzone biopaliwa drugiej generacji i biowodór.


[1] Dyrektywa 2009/28/EC

Dowiedz sie wiecejo naszej ofercie