Green Energy Poland SA

4. Polityka wspierania OZE przez państwo w latach 2010–2030

Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do roku 2030 działania w obszarze wspierania OZE obejmują:

 • Wypracowanie ścieżki dochodzenia do osiągnięcia 15% udziału OZE w zużyciu energii finalnej w sposób zrównoważony, w podziale na poszczególne rodzaje energii: energię elektryczną, ciepło i chłód oraz energię odnawialną w transporcie,
 • Utrzymanie mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, np. poprzez system świadectw pochodzenia,
 • Utrzymanie obowiązku stopniowego zwiększania udziału biokomponentów w paliwach transportowych, tak aby osiągnąć zamierzone cele,
 • Wprowadzenie dodatkowych instrumentów wsparcia zachęcających do szerszego wytwarzania ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii,
 • Wdrożenie kierunków budowy biogazowni rolniczych, przy założeniu powstania do roku 2020 średnio jednej biogazowni w każdej gminie,
 • Stworzenie warunków ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących budowy farm wiatrowych na morzu,
 • Utrzymanie zasady zwolnienia z akcyzy energii pochodzącej z OZE,
 • Bezpośrednie wsparcie budowy nowych jednostek OZE i sieci elektroenergetycznych, umożliwiających ich przyłączenie z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz środków funduszy ochrony środowiska, w tym środków pochodzących z opłaty zastępczej i z kar,
 • Stymulowanie rozwoju potencjału polskiego przemysłu, produkującego urządzenia dla energetyki odnawialnej, w tym przy wykorzystaniu funduszy europejskich,
 • Wsparcie rozwoju technologii oraz budowy instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej z odpadów zawierających materiały ulegające biodegradacji (np. odpadów komunalnych zawierających frakcje ulegające biodegradacji),
 • Ocena możliwości energetycznego wykorzystania istniejących urządzeń piętrzących, stanowiących własność Skarbu Państwa, poprzez ich inwentaryzację, ramowe określenie wpływu na środowisko oraz wypracowanie zasad ich udostępniania[1].

Jednak wymierną postacią wsparcia aktualnie jest tylko system „tęczowych” certyfikatów  (patrz pkt. 5) oraz możliwość uzyskania dofinansowania ze środków krajowych i europejskich.

W ramach środków europejskich można było uzyskać dofinansowanie z Programów Operacyjnych takich jak Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz z Regionalnych Programów Operacyjnych (każde województwo miało inny i nie we wszystkich była możliwość dofinansowania OZE) lub dla niektórych zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Programy operacyjne są przeznaczone na lata 2007-2013 i praktycznie środki te zostały już rozdysponowane. Następny okres programowania nie został jeszcze wyznaczony (prawdopodobnie rozpocznie się w 2015r) i nie wiadomo jakie środki zostaną w nim przeznaczone na rozwój OZE

W ramach środków krajowych wsparcie można uzyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkich Funduszy Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Tutaj wsparcie jest udzielane cały czas, przeważnie w trybie konkursowym, w formie zarówno dotacji jak i preferencyjnych pożyczek.

Jeżeli chodzi o system wsparcia w formie certyfikatów, to Ministerstwo Gospodarki pracuje nad jego zmianą. Aktualnie nie są znane szczegóły odnośnie nowego systemu. Prawdopodobnie system certyfikatów będzie różny dla poszczególnych rodzajów OZE, oraz będzie przydzielany tylko na dany okres czasu. Jednak możliwa jest też zmiana na system „feed-in tariff”.


[1] Polityka Energetyczna Polski do roku 2030

Dowiedz sie wiecejo naszej ofercie