Green Energy Poland SA

I wycena kwartalna certyfikatów inwestycyjnych – wzrost o 9,4%

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszy typu FIZAN odbywa się cztery razy w roku w cyklach kwartalnych.

W czerwcu 2012 roku BPS TFI SA , który zarządza Zielonym FIZANEM  zlecił opracowanie metodologii i przeprowadzenie niezależnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Zielonego. Model wyceny został zaakceptowany przez bank depozytariusza (Raiffeisen bank) i audytora Funduszu (Ernst& Young).

Po I kwartale działania funduszu wartość certyfikatu inwestycyjnego Zielonego wzrosła o 9,4%. (z 1000 zł do 1094 zł).

Dowiedz sie wiecejo naszej ofercie