Green Energy Poland SA

Potencjał inwestycyjny w OZE do 2020 roku – raport

Dekapitalizacja majątku tradycyjnej energetyki korporacyjnej (prawie 50% mocy wytwórczych w elektroenergetyce ma 30-40 lat) oraz wymogi Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE nakładającego na nas obowiązek inwestycji w technologie niskoemisyjne wywołały olbrzymie nadzieje na inwestycje w sektorze energetycznym.

Duże plany inwestycyjne, głównie w energetykę konwencjonalną (do 2015 roku) i jądrową (po roku 2015) zostały zgłoszone przez wszystkie koncerny energetyczne. Mówi się nawet o Planie Marshalla dla energetyki na kwotę rzędu 320 mld Euro do 2030 roku (sama elektroenergetyka 100 mld Euro), co oznacza inwestycje rzędu 15 mld Euro/rok , w tym znaczące środki na odnawialne źródła energii (OZE). Problem polega jednak na tym, że z powodu spowolnienia gospodarczego i uzyskanych przez Polskę derogacji na nabywanie w ramach europejskiego systemu handlu emisjami (ETS) uprawnień do emisji CO2 inwestycje w energetyce konwencjonalnej się opóźniają.

W znacznie mniejszym zakresie dotyczy to inwestycji w OZE, do których realizacji dodatkowo obliguje odrębna, pozbawiona derogacji i niezwykle konkretna w swoich celach i zapisach dyrektywa 28/2009/WE z maja 2009 r. o promocji stosowania energii z odnawialnych źródeł energii. Dyrektywa ta wyznaczyła minimalny cel dla Polski w postaci 15% udziału energii z OZE w bilansie zużycia energii finalnej brutto w 2020 roku. W odpowiedzi na wymogi dyrektywy Rząd RP przyjął w grudniu ub. r. „Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”, w którym zapisane zostało zobowiązane do osiągnięcia przez Polskę w 2020 roku 15,5% udziału energii z OZE. Działania te wpisują się w światowy trend rozwoju zielonej gospodarki i postrzegane są przez inwestorów, a w szczególności przez świat finansów, jako atrakcyjne inwestycje o niskiej skali ryzyka. Ponadto firmy z tego sektora znacząco i szybko zyskują na wartości, a wartość tradycyjnych przedsiębiorstw energetycznych i atrakcyjność inwestycyjna w tym sektorze obniżają się.

Warto zatem przyjrzeć się bliżej, jakie jest miejsce krajowej energetyki odnawialnej na tle mapy świata i Europy, jak również z jakimi inwestycjami oraz w jakich grupach technologii OZE należy się liczyć w obecnej dekadzie w związku z wdrożeniem w Polsce nowej dyrektywy i krajowego planu działania w tym zakresie do 2020 roku…..

Więcej http://wyborcza.pl/myodnawialni/1,117398,10404703,Potencjal_inwestycyjny_w_energetyce_odnawialnej_do.html

Dowiedz sie wiecejo naszej ofercie