Green Energy Poland SA

2. OZE na tle rynku energii (światowego, europejskiego, polskiego)

Odnawialne Źródła Energii są jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin w sektorze energetyki. W 2008 roku około 19% globalnej energii pierwotnej pozyskiwane było ze źródeł odnawialnych. Dominującą rolę w światowym wykorzystaniu OZE pełni biomasa, z której pozyskiwane jest obecnie ok. 13% energii pierwotnej wykorzystywanej głownie do celów grzewczych. Drugie miejsce zajmują hydroelektrownie, które dostarczają obecnie ok. 3,2% energii pierwotnej wykorzystywanej w postaci energii elektrycznej. Pozostałe odnawialne źródła energii jak energetyka słoneczna, wiatrowa, geotermalna, biopaliwa dostarczają obecnie ok. 2,7 % energii pierwotnej[1].

W 2008r. na całym świecie wyprodukowano łącznie 20260838 GWh energii elektrycznej z czego aż 3851156GWh pochodziło z OZE, co stanowi 19% całkowitej jej produkcji. Największy wolumen produkcji mają tu elektrownie wodne, wiatrowe oraz wykorzystujące biomasę. Jednocześnie wyprodukowano 13260885 TJ (3683579GWh) energii cieplnej, czego 632801 TJ (175778.1GWh) stanowiła produkcja ciepła z OZE[2].

Najszybciej rozwijającymi się gałęziami energetyki odnawialnej są: energetyka słoneczna oraz energetyka wiatrowa z rocznym 30% wzrostem zainstalowanej mocy. W 2009r. na świecie było zainstalowane 158 GW mocy w elektrowniach wiatrowych. Największy wzrost następuje w Chinach, USA oraz krajach Unii Europejskiej

Tak duży udział OZE w bilansie energetycznym spowodowany jest głównie przez dywersyfikację źródeł energii w poszczególnych państwach, wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnianych oraz troskę o środowisko naturalne.

Jednocześnie Unia Europejska jako jedyna wprowadziła w życie politykę rozwoju  energetyki odnawialnej jako jeden ze swoich  głównych celów. Został opracowany tzw. „energy mix”, który zakłada:

  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. co najmniej o 20 % w porównaniu do 1990 r.
  • racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia o 20 %
  • zwiększenie udziału energii produkowanej ze OZE do 20 % całkowitego zużycia energii średnio w UE w 2020 r.
  • Osiągniecie co najmniej 10 % udziału biopaliw w sprzedaży paliw transportowych w 2020 r.[3]

W zakresie OZE cele te nie są jednakowe dla poszczególnych państw i przedstawiają się następująco:

 

Tabela nr 1: Cele UE dla poszczególnych państw członkowskich

Udział OZE w zużyciu finalnym energii w 2005r [w %] Udział OZE w zużyciu finalnym energii w 2020r [w %]
Belgia 2,2 13
Bułgaria 9,4 16
Czechy 6,1 13
Dania 17 30
Niemcy 5,8 18
Estonia 18 25
Irlandia 3,1 16
Grecja 6,9 18
Hiszpania 8,7 20
Francja 10,3 23
Włochy 5,2 17
Cypr 2,9 13
Łotwa 32,6 40
Litwa 15 23
Luksemburg 0,9 11
Węgry 4,3 13
Malta 0 10
Holandia 2,4 14
Austria 23,3 34
Polska 7,2 15
Portugalia 20,5 31
Rumunia 17,8 24
Słowenia 16 25
Słowacja 6,7 14
Finlandia 28,5 38
Szwecja 39,8 49
Wielka Brytania 1,3 15

 

Cel ten jest jednak  bardzo ambitny i nie wiadomo, czy uda się go osiągnąć. Poza tym nawet jego osiągnięcie nie zmieni globalnego wpływu przemysłu na środowisko naturalne. W tym wypadku podobne działania musiałyby prowadzić inne duże kraje, szczególnie USA, Chiny oraz Indie.


[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Dowiedz sie wiecejo naszej ofercie