Green Energy Poland SA

1. Definicja i Rodzaj OZE

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. z późniejszymi zmianami (stan prawny na 1 stycznia 2011r.)  Art. 3 pkt.20 odnawialne źródło energii zostało zdefiniowane jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych;

Zasób odnawialny źródeł energii odnawia się w krótkim czasie, ich używanie nie wiąże się z długotrwałym deficytem.

Definicja ta nie rozróżnia rodzaju energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Może to więc być energia elektryczna oraz ciepło i chłód.

Odnawialnymi Źródłami Energii mogą być:

  1. elektrownie wiatrowe;
  2. elektrownie wodne;
  3. biogazownie;
  4. elektrownie na biomasę;
  5. urządzenia wykorzystujące energię słoneczną;
  6. urządzenia wykorzystujące energię geotermalną;
  7. urządzenia wykorzystujące energię z fal i pływów morskich (nie występują one w Polsce);
  8. biopaliwa.

W języku potocznym używa się także sformułowania „Odnawialne Zasoby Energii”. Jest to jednak określenie nieprecyzyjne, gdyż zasób jest tylko nośnikiem energii (np. wiatr, woda) a źródło urządzeniem je przetwarzającym.

Dowiedz sie wiecejo naszej ofercie